Advertisement

Galick Cannon là đòn sóng năng lượng được sử dungj bởi Cabba chiêu thứ này là 1 biến thể của Garlick Ho của Vegeta

link video: https://www.youtube.com/watch?v=_Fdb257pFhA

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.