Ο Μελλοντικός Γκόκου είναι ο νεκρός ομόλογος του Γκόκου από μια διαφορετική χρονοσειρά που εμφανίστηκε στη χρονοσειρά που ζούσε ο Μελλοντικός Τρανκς και ο Μελλοντικός Γκόχαν.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.